De D o c h t e r s tekst & Redactie

AUTEURSREGELING BOEKPROJECT 'ROUW OM MIJ een treurlied voor de wereld'

TER KENNISNEMING
Auteursregeling boekproject 'ROUW OM MIJ een treurlied voor de wereld'

1. Deelname staat open voor elke auteur die – hetzij professioneel, hetzij als amateur – een
oorspronkelijk kwaliteitsvol Nederlandstalig manuscript aanbiedt. De auteur dient het manuscript
digitaal aan te leveren, in MS Word.
2. Het manuscript mag in principe niet al eerder zijn gepubliceerd, niet in druk, noch op digitale
openbare media, noch door openbare audiovisuele media. Uitzondering op deze regel dient vooraf besproken en overeengekomen te worden.
3. De auteur heeft het recht om onder schuilnaam te publiceren. Echter diens werkelijke naam en
adresgegevens dienen bij de redactie bekend te zijn.
4. Het manuscript is voorzien van titel en auteursnaam en dient wat proza betreft in omvang minstens
2000 en ten hoogste 3000 woorden aan platte tekst te tellen.
5. De auteur of diens vertegenwoordiger kan publicatie van het manuscript niet afdwingen.
6. Beoordeling van een manuscript op publiceerbaarheid is voorbehouden aan de redactie.
7. De auteur heeft bij eerste acceptatie van diens manuscript recht op auteursbegeleiding door de redactie. Deze begeleiding betreft aanwijzingen op het vlak van verhaalperspectief, constructie, vertellersrol, handeling en tijd, verwerking van thema en motieven, stijl, grammatica en spelling.
8. De auteur vrijwaart redactie en uitgever van aanspraak op auteursrechten van derden.
9. De auteur vrijwaart redactie en uitgever van aansprakelijkheidsstelling door derden wegens aantasting van goede naam en persoonlijke levenssfeer.
10. De auteur verleent de uitgever met uitsluiting van zichzelf en alle anderen een licentie tot exploitatie van het door de auteur vervaardigde / te vervaardigen werk, waarvan de titel is vastgesteld op 'ROUW OM MIJ een treurlied voor de wereld'
11. De auteur wiens bijdrage in het boek is opgenomen ontvangt bij verschijnen van het boek een (1) exemplaar.
12. Op verzoek worden aan de auteur méér exemplaren ter beschikking gesteld met de korting die voor de boekhandel geldt.
13. Het royaltypercentage zal worden vastgesteld op basis van een 50/50 (redactie/auteurs)-verdeling van de netto opbrengst. De royalty wordt berekend op basis van de door de uitgever vastgestelde verkoopprijs, vrij van BTW.
14. Onder netto opbrengst wordt verstaan het bedrag, vrij van BTW, dat door de redactie voor de betreffende exploitatie wordt ontvangen, verminderd met de kosten die door de redactie zijn gemaakt om de betreffende exploitatie te realiseren.
15. De auteur ontvangt gedurende de looptijd van de uitgave op aanvraag een opgave van het aantal verkochte boeken.
16. Er zal een door de uitgever naar redelijkheid vast te stellen aantal exemplaren niet voor de verkoop bestemd zijn. Over deze exemplaren wordt geen honorarium uitgekeerd.
17. De bepalingen van deze overeenkomst zijn, met uitzondering van punt 11, ook van toepassing bij een eventuele herdruk van het boek.
18. Met de inzending van een manuscript geeft auteur automatisch te kennen deze voorwaarden gelezen te hebben en geaccepteerd te hebben.